Jaarrekening 2021

VII Overzicht begrotingsresultaat

Wij startten het begrotingsjaar 2021 met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 1.173.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:

  • Voorlopig saldo van de begroting;
  • Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
  • Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
  • Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
  • Onvolkomenheid in de begroting.

Overzicht begrotingsresultaat 2021

Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000)

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2021

1.173

Onttrekking Incidenteel:

Werkkostenregeling

6

-38

Onderhoud tractie en onkruidbestrijding

6

-10

Opbrengsten kunststof

6

-185

RUD Zeeland 4e begrotingswijziging 2021

7

-34

Sabewa Zeeland - 1e begrotingswijziging 2021 (incl afronding)

8

-84

Slotwijziging Corona mutaties

8

-273

-624

Onttrekking structureel:

Aanpassing stortkosten en bijdrage Olaz

6

-110

Bijstelling budget beschermende kleding

6

-25

Energiebelasting/leveringsdiensten energie/BOVZ deelname/Doorbelasting schoonmaakkosten Ambulancedienst

6

-66

-201

Toevoeging incidenteel:

Verhuur ruimte Gezondheidscentrum te Axel

2

13

Zienswijze jaarstukken 2020, resultaatbestemming 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland

5

100

Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022

5

41

Actualisatie kapitaallasten

6

451

Verkoop gronden

6

96

Lagere uitgaven reis- en verblijfkosten, T-tag vanwege thuiswerken

6

96

Opbrengst verkoop combi voertuig

6

50

Budgetbijstelling n.a.v. werkelijke ontvangsten bijdrage in kosten onderhoud schoolbesturen

6

6

Minder kosten voor loopbaanbegleiding oud wethouder

6

10

Hogere huurinkomsten o.b.v. analyse maandelijkse/kwartaal-boekingen

6

50

Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk

7

2

Slotwijziging Budgetmutaties

8

1.360

2.275

Toevoeging structureel:

Opzeggen overlijdensrisicoverzekering

4

8

CVV

5

418

Indexering subsidie en huur Scheldetheater

5

9

Actualisatie DVO gemeente Sluis P&O werkzaamheden

6

15

450

Circulaires Gemeentefonds:

Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

3

-36

Maartbrief 2021 en Meicirculaire 2021 Gemeentefonds

6

810

Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds

8

-182

592

Saldo begrotingsresultaat 2021

3.665

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36