Jaarrekening 2021

IX Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Programma Bestuur en ondersteuning

5010102 Raadsgriffier

14

14

5010900 College B&W

1.055

1.055

5010901 Raad

788

788

6010010 Bestuur

1.641

798

843

Totaal taakveld 0.1 Bestuur

3.498

798

2.699

6020010 Burgerzaken

1.399

842

557

Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken

1.399

842

557

6030010 Beheer overige gebouwen en gronden

1.670

1.535

135

Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.670

1.535

135

Totaal Bestuur en ondersteuning

6.567

3.175

3.392

Programma Veiligheid

6110010 Crisisbeheersing en brandweer

4.795

4.795

Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.795

4.795

6120010 Openbare orde en veiligheid

962

194

768

Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

962

194

768

Totaal Veiligheid

5.756

194

5.562

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

6210010 Verkeer en vervoer

11.092

1.367

9.725

Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

11.092

1.367

9.725

6220010 Parkeren

975

53

922

Totaal taakveld 2.2 Parkeren

975

53

922

6230010 Recreatieve havens

241

48

193

Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens

241

48

193

6240010 Economische havens en waterwegen

334

334

Totaal taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen

334

334

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

12.642

1.468

11.174

Programma Economie

6310010 Economische ontwikkeling

940

2

938

Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

940

2

938

6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.459

3.814

-355

Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.459

3.814

-355

6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

71

32

40

Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

71

32

40

6340010 Economische promotie

449

767

-318

Totaal taakveld 3.4 Economische promotie

449

767

-318

Totaal Economie

4.920

4.615

305

Programma Onderwijs

6420010 Onderwijshuisvesting

3.181

452

2.729

Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

3.181

452

2.729

6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.602

2.813

1.789

Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.602

2.813

1.789

Totaal Onderwijs

7.783

3.265

4.518

Programma Sport, cultuur en recreatie

6510010 Sportbeleid en activering

415

381

34

Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

415

381

34

6520010 Sportaccommodaties

5.340

739

4.601

Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.340

739

4.601

6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.828

631

2.198

Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.828

631

2.198

6540010 Musea

1.900

598

1.302

Totaal taakveld 5.4 Musea

1.900

598

1.302

6550010 Cultureel erfgoed

306

35

272

Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

306

35

272

6560010 Media

1.583

69

1.514

Totaal taakveld 5.6 Media

1.583

69

1.514

6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.335

85

5.250

Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.335

85

5.250

Totaal Sport, cultuur en recreatie

17.707

2.537

15.170

Programma Sociaal domein

6610010 Samenkracht en burgerparticipatie

8.951

197

8.754

Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.951

197

8.754

6620010 Wijkteams

1.517

1

1.515

Totaal taakveld 6.2 Wijkteams

1.517

1

1.515

6630010 Inkomensregelingen

22.065

18.238

3.827

Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen

22.065

18.238

3.827

6640010 Begeleide participatie

9.753

9.753

Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie

9.753

9.753

6650010 Arbeidsparticipatie

2.185

180

2.006

Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

2.185

180

2.006

6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.568

6

1.562

Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.568

6

1.562

6671010 Maatwerkdienstverlening 18+

11.024

519

10.505

Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

11.024

519

10.505

6672010 Maatwerkdienstverlening 18-

12.346

37

12.308

Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

12.346

37

12.308

6681010 Geëscaleerde zorg 18+

225

225

Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

225

225

6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

7.924

7.924

Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.924

7.924

Totaal Sociaal domein

77.559

19.179

58.380

Programma Volksgezondheid en milieu

6710010 Volksgezondheid

2.323

57

2.266

Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid

2.323

57

2.266

6720010 Riolering

3.869

5.567

-1.698

Totaal taakveld 7.2 Riolering

3.869

5.567

-1.698

6730010 Afval

6.996

9.179

-2.183

Totaal taakveld 7.3 Afval

6.996

9.179

-2.183

6740010 Milieubeheer

2.095

54

2.042

Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer

2.095

54

2.042

6750010 Begraafplaatsen en crematoria

705

768

-64

Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen

705

768

-64

Totaal Volksgezondheid en milieu

15.989

15.625

363

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6810010 Ruimtelijke ordening

1.347

172

1.174

Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

1.347

172

1.174

6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

785

394

391

Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

785

394

391

6830010 Wonen en bouwen

3.015

2.851

164

Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen

3.015

2.851

164

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.146

3.418

1.729

Programma Algemene dekkingsmiddelen

6990000 Resultaat

9.378

9.378

Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

9.378

9.378

6050010 Treasury

30

113

-82

Totaal taakveld 0.5 Treasury

30

113

-82

6061010 OZB woningen

590

7.415

-6.825

Totaal taakveld 0.61 OZB woningen

590

7.415

-6.825

6062010 OZB niet-woningen

184

10.791

-10.607

Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen

184

10.791

-10.607

6063010 Parkeerbelasting

768

-768

Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting

768

-768

6064010 Belastingen overig

1.307

1.998

-691

Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig

1.307

1.998

-691

6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds

105.012

-105.012

Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

105.012

-105.012

6080010 Overige baten en lasten

95

2

93

Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten

95

2

93

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

11.583

126.099

-114.516

Programma Overhead

5040100 Directie

331

331

5040101 Controlling

482

482

5040200 Afdelingshoofd Middelen

116

116

5040201 ICT

890

890

5040202 Financien

1.394

1.394

5040203 Bestuur en interne zaken

1.696

60

1.636

5040204 P&O

1.371

1.371

5040205 Houdgreep

55

55

5040300 Afdelingshoofd Samenleving

136

136

5040301 Publiekszaken

207

207

5040302 ISC

1.055

1.055

5040303 Uitkeringenadministratie

296

296

5040304 Maatschappelijke ontwikkeling

508

508

5040305 Werk en inkomen

147

147

5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties

13

13

5040307 Natuur en zo

7

7

5040310 Schuldhulpverlening

-20

-20

5040311 WMO

46

46

5040312 RMC

8

8

5040313 Kwalificatiemiddelen/leerplicht

6

6

5040314 Leerlingenvervoer

1

1

5040315 Combinatiefunctionarissen

74

74

5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer

325

325

5040401 Stadsservice

202

58

144

5040402 Groen

-128

-128

5040403 Techniek

146

146

5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie

95

95

5040501 Beleidsontwikkeling

85

85

5040502 Planvorming

167

167

5040503 Vergunningen en handhaving

638

638

6040010 Overhead

7.055

2.050

5.005

Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie

17.406

2.168

15.238

Totaal Overhead

17.406

2.168

15.238

Programma Mutaties reserves

6980000 Mutaties reserves

4.617

5.930

-1.313

Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves

4.617

5.930

-1.313

Totaal Mutaties reserves

4.617

5.930

-1.313

Resultaat

178.297

187.675

-9.378

Verdelingsprincipe

In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.

Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36