Paragrafen

H. Demografische ontwikkelingen

Inleiding

Volgens de provinciale prognoses neemt na 2035 de bevolking door vergrijzing en ontgroening af. Op de kortere termijn gebeurt dat waarschijnlijk niet. Dan neemt de bevolking in onze regio juist toe. Dat komt door de gestage instroom van Vlaamse gezinnen. Het is ook te danken aan de komst van arbeidsmigranten. Bovendien verwachten we door economische groei en behoefte aan nieuw personeel ter vervanging van bestaand personeel juist een toestroom aan werknemers in de regio.

Wat willen we bereiken?

Wij willen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de regio verbetert. In Terneuzen kunnen mensen prettig wonen. Ze hebben werk en kunnen zichzelf ontplooien. De inwoners hebben genoeg mogelijkheden om hun vrije tijd plezierig door te brengen. Ze krijgen de verzorging en hulp die ze nodig hebben.

Wat hebben we gedaan?

Inspelen op bevolkingsontwikkeling
Zeeuws-Vlaanderen heeft voor de periode 2015 tot en met 2020 afspraken gemaakt. Die staan in de “Samenwerkingsagenda bevolkingsontwikkeling”. We werken met elkaar samen als het gaat om wonen en ruimte, voorzieningen en economische vitaliteit. In de agenda staan de speerpunten die we in de regio samen willen aanpakken. De gemeente Terneuzen vraagt onder andere aandacht voor het opwaarderen van de particuliere woningvoorraad.

Sportvoorzieningen
Ook in 2021 hebben wij ingezet op het realiseren van passende en toekomstbestendige buitensportaccommodaties. Bij de vervanging van bijv. tennisbanen gaan we uit van de genormeerde ruimtebehoefte (passend). In het kader van multifunctionele sportaccommodaties is op de voetbalaccommodatie in Sas van Gent een buitenfitness- voorziening gerealiseerd. Ook verenigingen zelf hebben onze intentie tot multifunctionaliteit van de sportaccommodatie opgepakt. Zowel in Zaamslag als in Westdorpe is het walking football voor 55+ met succes geïnitieerd. In Terneuzen tenslotte hebben we het initiatief voor een padelbaan bij TC Animo mede gefinancierd vanwege de kwaliteitsimpuls en toekomstbestendigheid.

Onderwijsvoorzieningen
We hebben goede onderwijsvoorzieningen in onze regio en dat moeten we zo houden van
kinderopvang tot een leven lang leren.
Zie verder onder het kopje 'lokaal onderwijs''.
We moeten de opleidingen die er zijn, afstemmen op de regionale arbeidsmarkt. Dan kunnen jongeren hier blijven werken. De aanwezigheid van voldoende opleidingsmogelijkheden in onze streek is heel belangrijk. Die kunnen ook interessant zijn voor jongeren uit Vlaanderen.

Centrum voor Toptechniek
Het Voortgezet Onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), de overheid en het bedrijfsleven hebben in 2015 de samenwerking gezocht. Zij zegden hun steun toe aan het realiseren van een centrale voorziening voor techniekonderwijs voor de hele streek. Zo is het Centrum voor Toptechniek er gekomen. Dit opleidingscentrum is vanaf 2017 in gebruik.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36