Jaarrekening 2021

IV Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding
In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien moet bevatten. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten. In dit overzicht gaan wij eerst in op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna besteden wij aandacht aan de post onvoorzien.

Onderstaand lichten wij de belangrijkste posten uit dit overzicht toe:

Taakveld 0.11
Geen toelichting.

Taakveld 0.5
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Dividend
Door het niet meer ontvangen van dividend PZEM (Delta) beperkt het dividend zich tot het dividend wat wij ontvangen van de Bank Nederlandse gemeenten (€ 82.000).

Taakveld 0.61
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.62
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.63
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.64
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wij raamden voor uitkeringen uit het gemeentefonds € 104.287.000. In werkelijkheid ontvingen wij € 104.863.000. Dit geeft een voordeel van € 576.000.
Het voordeel van dit jaar betreft de bijdragen van het Rijk in de Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds. Door de datum van verschijnen van deze circulaire kunnen wij de gevolgen daarvan niet meer meenemen in een perioderapportage.
Over voorgaande jaren is er nog een voordeel van € 103.000.
Het voordeel op voorgaande jaren betreft herrekening van die jaren door het Rijk op basis van geactualiseerde aantallen, veelal afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De onderdelen die betrekking hebben op 2022 hevelen we bij de bestemming van het rekeningsaldo over naar het komend jaar.
In de Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zitten zes posten, voor een bedrag van € 649.000, die wij voorstellen om te bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening. Het betreft diverse middelen voor COVID-19 compensatie (€ 282.000) en middelen voor versterking dienstverlening, inburgering en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.

Taakveld 0.8
Onvoorzien
Onvoorzien bedroeg bij het begin van het begrotingsjaar € 250.000. Onvoorzien is in het begrotingsjaar gewijzigd op basis van genomen besluiten aangesproken voor zowel geringe incidentele als structurele mutaties. Het saldo van onvoorzien komt daarmee uit op € 220.000.

Stelposten
De stelposten bestaan uit voornamelijk salarissen, onderuitputting op exploitatielasten en stelpost taakstelling sociaal domein. Deze posten maken onderdeel uit van de toelichting op de jaarrekening in voorgaande hoofdstuk III onderdeel a. en b.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

2021

2021

2021

2021

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

Lasten

1.921

793

11.583

-10.790

Baten

119.238

124.777

126.099

1.323

Saldo

-117.316

-123.984

-114.516

-9.468

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-123.984

-114.516

-9.468

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36