Home

Algemeen

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeente Terneuzen. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid.
In het jaarverslag staat de realisatie van de vooraf gestelde doelen beschreven. De jaarrekening betreft de balans, baten en lasten en de toelichtingen daarop. Over de jaarrekening geeft de accountant een verklaring af over getrouwheid en rechtmatigheid.

Leeswijzer

Daar waar we in dit stuk schrijven over het jaar 2021 staat er geen jaartal bij. Bij de speerpunten binnen de programmaverantwoording geven we een korte doorkijk naar volgende jaren. In de programmateksten doen we dit niet of zeer beperkt, omdat dat niet de primaire functie is van de jaarrekening.

Bij de programma’s geven we de status aan van de voortgang van de vooraf gestelde doelen. Dit gebeurt met iconen. De betekenis van de iconen is:

Gereed/verloopt volgens planning

Aandachtspunt

Niet gerealiseerd

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36