Jaarrekening 2021

VI Overzicht onvoorzien

Wij startten het begrotingsjaar 2021 met een bedrag voor onvoorzien van € 250.000.
Bij de inzet van onvoorzien hanteren wij het principe van de 3 O's. Dit betreft Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

Onvoorzienbaar:
Een onverwachte gebeurtenis of een niet vooruit te berekenen/bepalen voorstel bij het samenstellen van de Perspectievennota en de programmabegroting.

Onvermijdbaar:
hieronder vallen de volgende situaties:

  • een wettelijke verplichting, contract of overeenkomst;
  • een uitgave waarbij uitstel leidt tot aansprakelijkheid;
  • de ontwikkeling/gebeurtenis kan niet vermeden worden/ er is geen alternatief;
  • of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang.

Onuitstelbaar:
niet verschuifbaar in de tijd tot het volgende moment van integrale afweging (het volgende begrotingsjaar).

Voor bedragen tot € 25.000 geldt het volgende:
Collegebesluit => verantwoording aan de raad in begrotingswijziging
Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt:
Raadsvoorstel => begrotingswijziging

Overzicht onvoorzien 2021

Mutaties ramingen onvoorzien (x € 1.000)

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2021

250

Onttrekking incidenteel

Offerte LoopbaanNaPolitiek - begeleiding oud wethouder

2

-21

Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder

4

-5

Welzijnsaccommodatie 't Meulengat - compensatie vaste lasten 1e hj 2021

6

-7

-33

Onttrekking structureel

0

Toevoeging incidenteel

0

Toevoeging structureel

Huurovereenkomst pinbox stadhuisplein

1

3

3

Saldo onvoorzien 2021

220

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36