Jaarrekening 2021

V Overzicht incidentele lasten en baten

Korte omschrijving
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten. In de vanaf 2019 geldende notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV is een stellige uitspraak opgenomen waaraan wij als gemeente moeten voldoen. Deze luidt: Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een nadere toelichting vereist. Uit het overzicht blijkt in hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het resultaat van de jaarrekening.
In de Financiële verordening 2021 legde we een grensbedrag voor deze toelichting vast vanaf € 25.000.
Voor de gemeenteraad is het ook van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht, waarbij de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Om dit inzicht te bieden hebben wij het overzicht dat de structurele situatie laat zien na de toelichting op de baten en lasten toegevoegd.

Incidentele baten en lasten 2021

Incidentele lasten ( x € 1.000)

Bedrag

Programma Bestuur en ondersteuning

Aankoop gebouwen en gronden

136

Regionale grensoverschrijdende samenwerking - regiovisie

25

Onderzoek aan-z en verbonden partijen

53

Programma Veiligheid

Doorbetaalde vergoeding niet gesprongen explosieven

63

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderhoud wegen

194

Bijdrage aan derden wegen

750

Aanleg glasvezelnetwerk

181

Programma Economie

Beleid en ontwikkeling economische ontwikkeling

68

Bijdrage aan derden toerisme en plattelandsontwikkeling

60

Programma Onderwijs

Huisvesting onderwijs

216

Subsidie PSP startgroepen

99

Programma Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven sportakkoord 2020

30

Bijdragen aan derden sportstimulering

25

Bijdragen aan derden Cultuurpresentatie

42

Subsidies podiumprogrammering

75

Overbrengen en digitaliseren bouw- en milieuarchief

150

Aanleg en onderhoud speelvoorzieningen

44

Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

45

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

74

Schuldhulpverlening

113

WMO, woonbegeleiding jongeren

100

Dak- en thuislozen

32

Programma Volksgezondheid en milieu

Warmtescans

49

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Flexibele huisvesting kwetsbare groepen

150

Inzet Rijksmiddelen krimp

190

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoeging aan risicovoorziening Precariobelasting

1.074

Regiodeal Terneuzen

153

Saldo COVID-19 impactanalyse

-81

Overhead

Inhuur voor taakstelling Sociaal domein

282

Ontvangen uitkeringen personeel (verrekening op uitgaven)

-161

ICT ondersteuning

39

Interne controle en rechtmatigheid

61

Begeleiding bij werving- en selectie

37

Mutaties Reserves

Toevoeging aan reserves

3.865

Totaal incidentele lasten

8.233

Onderstaand lichten wij de incidentele lasten toe.

Aankoop gebouwen en gronden € 136.000
Dit betrof de aankoop Wilhelminastraat/Julianastraat Axel voor verbetering woonomgeving.

Regionale grensoverschrijdende samenwerking € 25.000
Met de gemeenten Hulst en Sluis stelden we een gezamenlijke strategische regiovisie op. In deze regiovisie willen we, samen met uiteenlopende stakeholders uit onze regio, een duidelijke en gedeelde focus creëren op onze gedeelde kansen en opgaven. De regiovisie vormt ook de Zeeuwse-Vlaamse input voor de provinciale omgevingsvisie. Een deel van de kosten van de regiovisie berekenden wij door aan gemeenten Hulst en Sluis.

Onderzoek aan-z en verbonden partijen € 53.000

De gemeenteraad besloot in december 2020 onderzoek te doen naar aan-z en verbonden partijen. Naar aanleiding van dit onderzoek maakten wij kosten voor (juridisch) advies en ondersteuning.


Doorbetaalde vergoeding niet gesprongen explosieven € 63.000
Instanties kunnen kosten die zij maken voor (onderzoek naar) Niet Gesprongen Explosieven in onze gemeente bij ons declareren. Wij verzamelen alle declaraties en dienen een verzoek om teruggave in van deze kosten via het Gemeentefonds. Wij betalen de vergoeding vanuit het gemeentefonds vervolgens door aan de instanties. Dit betreft de locatie Beurtvaartkade in Terneuzen.

Onderhoud wegen € 194.000
Dit betrof lasten voor het deels openbreken en opnieuw aanleggen van een deel van het fietspad aan Westkade in Sas van Gent. Dit was nodig voor werkzaamheden aan leidingen door DNWG Infra B.V. Hierin droeg DNWG Infra B.V. € 96.000 bij.
Daarnaast betaalden we kosten aan H4A Infratechniek B.V. voor werkzaamheden aan de Hoofdplaatseweg in Driewegen. Deze is nu nog in eigendom van het Waterschap. Met het Waterschap maakten we de afspraak dat wij deze werkzaamheden lieten uitvoeren door desbetreffende aannemer met een bijdrage van het Waterschap van € 98.000. Deze weg komt op termijn met gesloten beurzen over van het Waterschap naar ons.

Bijdrage aan derden wegen € 750.000
We droegen bij aan de reconstructie van de Westkade in Sas van Gent. Deze bijdrage dekten we uit de algemene reserve.

Aanleg glasvezelnetwerk € 181.000
De aanleg van glasvezelnetwerk (door Delta Fiber en KPN) is veel omvangrijker dan vooraf was ingeschat. Naast de kern Terneuzen, is ook gedurende 2021 gestart in Sas van Gent, Westdorpe en Axel. De kosten voor opgraving van verharding, herstelwerkzaamheden en toezicht houden tijdens uitvoeringswerkzaamheden waren in 2021 € 180.622.

Beleid en ontwikkeling economische ontwikkeling € 68.000
Dit betrof subsidies gevelverbetering in kader van Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden.

Bijdrage aan derden toerisme en plattelandsontwikkeling € 60.000
Dit betrof uitbetaling van de bijdrage ten behoeve van instandhouding molen “De Harmonie” te Biervliet.

Huisvesting onderwijs € 216.000
Dit betreft sloopkosten brede school Rivierenbuurt (€ 49.0000), reparatie dak aan de Marijkeschool Axel (€ 45.000), bijdrage in exploitatie gymlokaal Argo (€ 75.000) en reparatie loodslabben diverse scholen.

Subsidie PSP startgroepen € 99.000
Voor het toekomstbestendig maken van het aanbod van voorzieningen voor onderwijs en opvang binnen onze gemeente verstrekten wij € 99.000 subsidie.
Dit ook ter bestrijding van de teruglopende leerlingenaantallen en de weglek naar Vlaanderen.

Uitgaven sportakkoord 2020 € 30.000
We ontvingen eerder van het Rijk € 30.000 als specifieke uitkering (SPUK) Sportakkoord 2020. Voor het doen van uitgaven hadden we uitstel gekregen tot eind van dit jaar. Voor het verstrijken van deze termijn deden wij uitgaven voor onder andere valondergronden op de sportaccommodatie Sas van Gent.

Bijdragen aan derden sportstimulering € 25.000
Dit betreft onze bijdrage aan de Scheldeprijs 2021.

Bijdragen aan derden Cultuurpresentatie € 42.000
Bij de begroting raamden we € 100.000 voor het opstellen van een beleidsnota Kunst en Cultuur. Van dit bedrag, en eenzelfde bedrag voor extra evenementen hevelden wij bij de 8e perioderapportage € 158.000 over naar 2022 voor de verdere uitvoering in dat jaar.

Subsidies podiumprogrammering € 75.000
Dit betrof de bijdragen van de Provincie Zeeland in het regioarrangement Cultuur 2021 en afrekening 2020 over het regioarrangement van 2020.

Overbrengen en digitaliseren bouw- en milieuarchief € 150.000
We brachten ons bouw- en milieuarchief over naar het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief digitaliseert dit archief, zodat zowel wij als burgers dit digitaal kunnen raadplegen.

Aanleg en onderhoud speelvoorzieningen € 44.000
Dit betrof de speelvoorziening Othene.

Arbeidsparticipatie € 45.000
Vanuit de tijdelijke Krimpgelden die wij van het Rijk ontvangen dragen wij € 45.000 bij aan het grensinfopunt.

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO) € 74.000
Dit betrof de extra uitvoeringskosten voor de TOZO regeling. Hiervoor kregen we eerder vergoeding.

Schuldhulpverlening € 113.000
Wij huurden extra ondersteuning in afwachting van de pilot en de eventuele overgang naar een structureel karakter in.

WMO, woonbegeleiding jongeren € 100.000
Dit betrof onze bijdrage voor de Kamers met Doorgroei bij Prokino Zorg.

Dak- en thuislozen € 32.000
We maakten kosten voor voor de oprichting van een Team Thuis en de verdere noodzakelijke, projectmatige uitwerking van het Uitstroomconvenant voor de brede aanpak dak- en thuislozen. Hiervoor ontvingen wij een Rijksbijdrage.

Warmtescans € 49.000
We voerden enkele warmtescans uit om energie te kunnen besparen. Hiervoor ontvingen wij een subsidie op basis van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) via de gemeente Goes.

Flexibele huisvesting kwetsbare groepen € 150.000
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvingen we een eenmalige specifieke uitkering van € 150.000 voor het ondersteunen van flexibele huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Het College besloot in maart 2021 om deze uitkering grotendeels toe te kennen aan Homeflex B.V. ten behoeve van de realisatie van een shortstaycomplex voor internationale werknemers in Sluiskil. Het restant  € 27.000 zet de Gemeente Terneuzen in als dekking voor de kosten van aanleg van een voetpad langs de Leidinglaan naar de bushalte aan de Eilandstraat én voor het vormen van een budget voor communicatie- en informatievoorzieningen rondom het thema arbeidsmigranten/specifieke doelgroepen.

Inzet Rijksmiddelen krimp € 190.000
Het Rijk verlengde de Decentralisatie uitkering Krimp met één jaar. Dit betreft de bedragen die toekomen aan de gemeenten Hulst en Sluis. De ontvangen gelden lopen via de reserve Bevolkingsdaling.

Toevoeging aan risicovoorziening Precariobelasting € 1.074.000
Dit betrof de toevoeging van het deel ter discussie staande opbrengst precariobelasting aan de risicovoorziening in afwachting van definitieve rechtelijke uitspraken hierover.

Regiodeal Terneuzen € 153.000
Dit betrof de kosten die wij maakten voor de lokale regiodeal van de gemeente Terneuzen. Deze deal loopt tot in 2023. De meeste in afgelopen jaar gemaakte kosten betreffen de onderzoeken en planvorming (vergroening) binnenstad Terneuzen. Het Rijk geeft hiervoor 50% cofinanciering.

Saldo COVID-19 compensatie € - 81.000
Uit de impactanalyse COVID-19 komt een voordeel voor de gemeente van € 81.000. We hielden rekening bij de begroting met een nadeel van € 400.000. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf COVID-19.

Inhuur voor taakstelling Sociaal domein € 282.000
Voor ondersteuning van de uitvoering van de maatregelen uit het plan'Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein was een bedrag van € 372.000 beschikbaar. Hiervan is € 282.000 ingezet door de inhuur van een businesscontroller sociaal domein, een kwaliteitsmedewerker en extra ondersteuning nieuw beleid en verordening voor het sociaal domein.

Ontvangen uitkeringen personeel (verrekening met lasten) € - 161.000
Wij ontvingen onder andere door vergoeding kosten zwangerschap van het UWV € 161.000 terug. Deze ontvangst moeten wij volgens de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden in mindering brengen op de salariskosten.

ICT ondersteuning € 39.000
Dit betrof extra ondersteuning als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, waarvan de invoering overigens opnieuw is uitgesteld.

Interne controle en rechtmatigheid € 61.000
Dit betrof ondersteuning voor de opzet en uitvoering van de interne controle mede gericht op de door het college af te geven rechtmatigheidsverklaring in 2022.

Begeleiding bij werving- en selectie  € 37.000
Door het moeilijker kunnen invullen van vacatures in verband met de krapte op de arbeidsmarkt maakten we meer gebruik van ondersteuning van gespecialiseerde werving & selectiebureaus.

Toevoeging aan reserves € 3.865.000
Wij merken alle reserves aan als incidenteel behalve de reserves kapitaallasten economisch en maatschappelijk nut. Voor toelichting op de toevoegingen verwijzen wij naar het overzicht van reserves bij de toelichting op de balans.


Incidentele baten ( x € 1.000)

Bedrag

Programma Bestuur en ondersteuning

Subsidie Provincie Zeeland voor de regiovisie

60

Verkoop gebouwen en gronden

425

Programma Veiligheid

Vergoeding niet gesprongen explosieven

63

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Terugontvangst kosten voor werken voor derden wegen

194

Aanleg glasvezelnetwerk

835

Programma Economie

-

Programma Onderwijs

Huisvesting onderwijs

40

Programma Sport, cultuur en recreatie

Specifieke uitkeringen (SPUK) sportstimulering

372

Bijdragen van derden Cultuur

72

Programma Sociaal domein

Terugontvangst kosten voor werken voor derden maatwerkdienstverlening 18-

37

Programma Volksgezondheid en milieu

Terugontvangst kosten voor werken voor derden volksgezondheid

32

Afvalinzameling en -verwerking

336

Warmtescans

49

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Flexibele huisvesting kwetsbare groepen

150

Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting

1.649

Subsidie lokale regiodeal 50%

76

Overhead

-

Mutaties Reserves

Onttrekkingen aan reserves

5.401

Totaal incidentele baten

9.791

Onderstaand lichten wij de incidentele baten toe.

Subsidie Provincie Zeeland voor de regiovisie € 60.000
Met de gemeenten Hulst en Sluis stelden we een gezamenlijke strategische regiovisie op. In deze regiovisie willen we, samen met uiteenlopende stakeholders uit onze regio, een duidelijke en gedeelde focus creëren op onze gedeelde kansen en opgaven. De regiovisie vormt ook de Zeeuwse-Vlaamse input voor de provinciale omgevingsvisie. Een deel van de kosten van de regiovisie berekenden wij door aan gemeenten Hulst en Sluis.

Verkoop gebouwen en gronden € 425.000
Dit betrof opbrengst verkoop Nieuwstraat 20 en diverse stukken grond waaronder industriegrond.

Vergoeding niet gesprongen explosieven € 63.000
Instanties kunnen kosten die zij maken voor (onderzoek naar) Niet Gesprongen Explosieven in onze gemeente bij ons declareren. Wij verzamelen alle declaraties en dienen een verzoek om teruggave in van deze kosten via het Gemeentefonds. Wij betalen de vergoeding vanuit het gemeentefonds vervolgens door aan de instanties. Dit betreft de locatie Beurtvaartkade in Terneuzen.


Terugontvangen kosten voor werken voor derden wegen € 194.000
Dit betrof lasten voor het deels openbreken en opnieuw aanleggen van een deel van het fietspad aan Westkade in Sas van Gent. Dit was nodig voor werkzaamheden aan leidingen door DNWG Infra B.V. Hierin droeg DNWG Infra B.V. € 96.000 bij.
Daarnaast betaalden we kosten aan H4A Infratechniek B.V. voor werkzaamheden aan de Hoofdplaatseweg in Driewegen. Deze is nu nog in eigendom van het Waterschap. Met het Waterschap maakten we de afspraak dat wij deze werkzaamheden lieten uitvoeren door desbetreffende aannemer met een bijdrage van het Waterschap van € 98.000. Deze weg komt op termijn met gesloten beurzen over van het Waterschap naar ons.


Aanleg glasvezelnetwerk € 835.000
De bedrijven betalen hiervoor leges en degeneratievergoedingen, in het afgelopen jaar een bedrag van € 834.364. De opbrengsten lopen vooruit op de kosten op termijn voor herstelschade door de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden voegden wij de meeropbrengst toe aan de reserve Glasvezelnetwerk. Deze toevoeging zit in de toevoegingen aan de reserves bij de incidentele lasten.

Huisvesting onderwijs € 40.000
Dit betrof de terugontvangen reparatie loodslabben diverse scholen.


Specifieke uitkeringen (SPUK) sportstimulering € 372.000

Ter stimulering van sport ontvingen we € 30.000 SPUK sportakkoord 2020, voorschot € 262.000 SPUK Sport 2021 en een afrekening van € 80.000  SPUK Sport 2020.

Bijdragen van derden Cultuur € 72.000
Dit betrof de bijdragen van de Provincie Zeeland in het regioarrangement Cultuur 2021 en afrekening 2020 over het regioarrangement van 2020.

Terugontvangen kosten voor werken voor derden maatwerkdienstverlening 18- € 37.000
Dit betrof een terugbetaling van de gemeente Rotterdam voor gemaakte kosten.

Terugontvangen kosten voor werken voor derden volksgezondheid € 32.000
Dit betrof een bijdrage van de GGD in verband met project Woonzorgvisie.

Afvalinzameling en -verwerking € 336.000
We ontvingen hogere vergoedingen van derden voor oud papier (€ 194.000) en kunststofverpakkingen (€ 144.000).

Warmtescans € 49.000
Wij ontvingen wij een subsidie op basis van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) via de gemeente Goes. Hiervoor voerden we enkele warmtescans uit om energie te kunnen besparen.

Flexibele huisvesting kwetsbare groepen € 150.000
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvingen we een eenmalige specifieke uitkering van € 150.000 voor het ondersteunen van flexibele huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Zie voor inzet van deze middelen bij de incidentele lasten.

Precariobelasting € 1.649.000
Wij ontvingen afgelopen jaar voor een bedrag van € 1.649.000 aan precariobelasting. Een deel hiervan zetten wij in een risicovoorziening (zie lasten). Afgelopen jaar was het laatste jaar dat wij precariobelasting mochten innen.

Subsidie lokale regiodeal 50% € 76.000
We maakten afgelopen jaar € 153.000 kosten voor de lokale regiodeal van de gemeente Terneuzen. Deze deal loopt tot in 2023. Het Rijk geeft hiervoor 50% cofinanciering.


Onttrekkingen aan reserves € 5.401.000
Wij merken alle reserves aan als incidenteel behalve de reserves kapitaallasten economisch en maatschappelijk nut. Voor toelichting op de onttrekkingen verwijzen wij naar het overzicht van reserves bij de toelichting op de balans.

Inzicht in structureel evenwicht baten en lasten

Onderstaand geven we inzicht in de het structureel evenwicht baten en lasten in de vorm welke het Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) van de provincies aangeeft.

Baten en lasten (x € 1.000)

Jaarrekening

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

147.719

150.674

162.608

168.294

173.680

Baten

153.830

154.365

161.734

176.467

181.745

Saldo van baten en lasten

6.111

3.691

-874

8.173

8.065

Toevoegingen aan reserves

5.638

5.518

1.962

13.860

4.617

Onttrekkingen aan reserves

3.579

5.983

8.939

14.360

5.930

Mutatie reserves

-2.059

465

6.977

500

1.313

Resultaat

4.052

4.156

6.103

8.673

9.378

Incidentele lasten

2.987

4.475

6.678

5.264

4.368

Incidentele baten

3.652

3.642

2.980

6.549

4.390

Saldo incidentele baten en lasten

665

-833

-3.698

1.285

22

Toevoegingen aan reserves incidenteel

4.924

710

3.834

1.599

3.865

Onttrekkingen aan reserves incidenteel

3.428

2.082

10.824

4.466

5.401

Mutaties reserves incidenteel

-1.496

1.372

6.990

2.867

1.536

Resultaat incidenteel

-831

539

3.292

4.152

1.558

Structureel resultaat

4.883

3.617

2.811

4.521

7.820

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36