Veiligheid

Taakvelden

2021

2021

2021

2021

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Lasten

4.849

4.726

4.795

-69

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.849

4.726

4.795

-69

N

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36