Veiligheid

Taakvelden

2021

2021

2021

2021

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Lasten

844

987

962

25

V

Baten

49

164

194

30

V

Saldo

796

823

768

55

V

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36