Veiligheid

Taakvelden

Wat willen we bereiken?

We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer inzet van BOA's en we stellen het VTH-beleid Zeeland 2021 vast in juni 2021

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

Door de taken die voortvloeiden uit de COVID-19 crisis hadden de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ook afgelopen jaar minder tijd voor hun primaire taken. Ook coördineerde de eenheid handhaving weer COVID-19 controles. Daarbij kwam de coördinatie voor controle van de quarantaineplicht (Wet publiek en gezondheid).
Begin van het jaar zetten we straatcoaches in. Zij leverden een belangrijke bijdrage in de werkzaamheden die voortvloeiden uit de COVID-19 crisis. Dit en extra uren van de handhavers zorgden ervoor dat we de handhaving van de fysieke omgeving zo goed mogelijk konden uitvoeren.

Het werven en behouden van nieuwe opsporingsambtenaren vroeg nog steeds extra aandacht. De eerder gestarte publiciteitscampagne werd daarom voortgezet.

We stelden het Zeeuwse VTH-beleid (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) vast. In deze nieuwe VTH strategie staan de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland.

Wat willen we bereiken?

We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

In een maandelijks overleg stemden wij met onze ketenpartners af over passende hulpverlening aan en begeleiding van inwoners waarover ernstige zorgen bestaan. Aan dit overleg namen, afhankelijk van de casuïstiek, verschillende hulpverleningsorganisaties en intern betrokken medewerkers deel. Hieronder vallen ook de maatwerkregisseurs. Na een pilot van een half jaar, kent onze organisatie sinds maart twee maatwerkregisseurs.
In een tweewekelijks overleg bespraken we meldingen over mensen met verward gedrag. Betrokken externe organisaties, zoals het Veiligheidshuis, en de maatwerkregisseurs deel namen ook aan dit overleg deel.
Doel van beide overlegvormen is enerzijds het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van problematiek en anderzijds coördinatie op hulpverlening en vervolgstappen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een preventieve aanpak en voorkomen van escalatie.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

Maandelijks vond het zogenaamde overleg jeugdpreventie plaats. In dit overleg zijn overlastlocaties besproken en overige meldingen die betrekking hebben op jeugdoverlast. Doel is het voorkomen van jeugdoverlast. En wanneer er toch overlastsignalen zijn, het zo vroegtijdig mogelijk aanpakken en het voorkomen van escalatie. Aan het overleg namen 1NUL1, aan-z en politie deel.

Wat willen we bereiken?

We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.

Wat gaan we daarvoor doen?

We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

De gemeenteraad heeft de wens om de bestaande doorlopende gedoogverklaring voor de coffeeshop om te zetten in een tijdelijke exploitatievergunning. Dit met als doel om deze op termijn in de markt te zetten en waar mogelijk te sturen op kwaliteit. Hiervoor gaf de gemeenteraad in juni via een wijziging van de APV de burgemeester de bevoegdheid om hierover nadere regels op te stellen.

Wat willen we bereiken?

We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werken aan een passende integrale aanpak.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

Voor de aanpak van criminaliteit en ondermijning stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Zo vond een aantal integrale controles plaats.
Daarnaast werken we, net als de gemeenten Hulst en Sluis, sinds september samen met Meld Misdaad Anoniem.
Ook kreeg de haven, en de weerbaarheid van havenmedewerkers in het bijzonder, aandacht. Dit is een onderdeel van het uitvoeringsplan zeehavens. Hierbij werkten we samen met onder andere taskforce-RIEC Zeeland West-Brabant, politie, douane, North Seaport, de gemeenten Borsele, Moerdijk en Vlissingen.

Wat willen we bereiken?

Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Investeren in vroegsignalering.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

Het overleg jeugdpreventie vond maandelijks plaats. Naast overlastlocaties besprak de werkgroep ook signalen en zorgen over jongeren die kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. Ook het jongerenloket was hierbij betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Extra aandacht voor (nieuwe) vormen van (online) normoverschrijdend gedrag door jongeren.

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

De gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, politie, openbaar ministerie en de v(s)o scholen ondertekenden in november het schoolveiligheidsconvenant Zeeuws-Vlaanderen 2021-2025. Met het ondertekenen van dit convenant onderstreepten de betrokken partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en het belang van een veilig schoolklimaat. De afspraken uit het convenant komen vanaf 2022 vierjaarlijks terug op de lokale educatietafel.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36